opći uvjeti poslovanja

1. Područje valjanosti
Svi poslovi između Adria Sprachenservice i njegovih klijenata bazirani su na temelju ovih Općih uvjeta poslovanja. Davanjem naloga klijent priznaje ove Opće uvjete poslovanja, neovisno o tome je li nalog izdan telefonski, faksom, osobno, preko interneta ili na neki drugi način. Neki drugačije formulirani uvjeti čak i kada s nalaze na formularu za nalog koji izdaje nalogodavac, se ne priznaju, osim kada ih prevodilački ured izričito i u pisanom obliku potvrdi. Opće uvjete poslovanja klijent može u svako doba pogledati na internet i/ili ih može dobiti u pisanom obliku u uredu. Adria Sprachenservice nije obavezan prilikom davanja naloga izričito upozoriti na važenje predočenih Općih uvjeta poslovanja.

2. Osnove prevodilačke djelatnosti i djelatnosti tumačenja
Prevodilački ured Adria-Sprachenservice nudi prijevode i djelatnosti tumačanja na više od 40 jezika. Ove usluge se vrše od strane prevodilaca/tumača koji te poslove obavljaju kao slobodno zanimanje, koji surađuju na mreži i kojima se pojedinačni zadatci povjeravaju iz ureda u Schwerinu. Diploma o završenom studiju za prevodioca i/ili tumača je u načelu preduvjet za suradnju s prevodilačkim uredom Adria Sprachenservice. Prijevode rade u načelu izvorni govrnici ciljanog maternjeg jezika, pri čemu se posebna pažnja polaže na dotičnu stručnu specijallizaciju kolege/kolegice koji prevodi. Prijevodi isprava kao i druge dokumente koji se trabaju ovjeroviti povjeravaju se prevodiocima koji su u Njemačkoj službeno imenovani prevodioci pod prisegom/ovlašteni/zaprisegnuti.

3. Nastava jezika
Ugovorni odnos počinje potpisivanjem ugovora od strane obje stranke. Zadržavamo sebi pravo na odgodu ili otkaz tečajeva iz organizacijskih ili sličnih razloga. Tečajevi jezika su podijeljeni na sate jezičnog tečaja; ukoliko nije drugačije navedeno, ponuđene cijene kod usluga za tečajeve jezika podrazumijevaju cijenu po satu tečaja jezika (2 x 45 minuta). Utvrđuje se minimalan broj sati tečajeva jezika. Materijali za tečaj, ispiti, certificiranje i daljnje dodatne usluge se obračunavaju posebno prema utrošku ili prema dogovoru. Sudionika se poziva da redovno sudjeluje u nastavi. Ako se radi o nastavi za poduzeća ili pojedinačnim satima za slučaj odgađanja nekog sata o kojiem se Adria Sprachenservice informira najmanje 24 sata prije početka tečaja onda se taj sat može odgoditi bez plaćanja naknade, ako se taj sat nadoknadi u roku od tri mjeseca nakon dogovorenog kraja nastave. Za grupnu nastavu je odrađivanje neodržanih sati isključeno.

4. Diskrecija
Adria Sprachenservice se obavezuje na čuvanje tajnosti svih činjenica, koje su povezane sa prevodilačkim djelatnostima ili tumačenjem za nalogodavca.

5. Davanje naloga
Klijent može dati nalog usmenim, pisanim ili elektroničkim putem. Kao nužne informacije smatraju se ciljani jezik, očekivani termin isporuke, posebne želje u pogledu formata i/ili terminologije. Kod namjeravanih specijalnih namjena kao objavljivanje, uporaba u različitim kulturološkim područjima istog jezika (kao npr. SAD i Velika Britanija ili Španjolska i Argentina) dužnost je nalogodavca da o tome obavijesti /stavi na znanje Adria Sprachenservice. Ako nalogodavac propusti prilikom davanja naloga utvrditi posebne zahjeve ili propusti to učiniti unatoč izvršenim dogovorima u dogovorenom vremenskom periodu staviti na raspolaganje materijale koji daju potporu (kao npr. interne rječnike poduzeća, pripremljene govore) onda nedostatak odnosno greške u prevođenju koje će moguće nastati idu na trošak klijenta.

6. Način/Oblik isporučivanja
Prijevodi se šalju mailom, faksom ili poštom. Može se po njih doći i u naš ured. Kod žurnih naloga za prevođnje može se koristiti kurirska ili taxi služba u dogovoru s nalogodavcem.

7. Uvjeti
a) Osnova za obračun
Sve cijene su neobavezne/slobodne. Podatci se navode u eurima, porez na dodanu vrijednost nije uključen. Cijene se u pravilu obračunavaju po normiranom retku (55 mjesta za znakove uključujući i prazni prostor). Uz poseban ugovor mogu se dogovoriti paušalni iznosi za predočene tekstove to jest u detalje planirane prevodilačke zadatke. Kod opsežnih tekstova obračun može uslijediti u djelomičnim iznosima. Pod posebnim uvjetima kao na primjer u slučaju dodjeljivanja prevodilačkog zadatka /posla putem privatne osobe ili davanju naloga od strane klijenata za koje je poznato da su u novčanim problemima može se zahtijevati akontacija. Kod pružanja usluga tumačenja data se usluga obračunava prema utrošku vremena. Započeti sat se zaokruži na 30 to jest 60 minuta. Troškovi za vrijeme koje je tumaču potrebno za putovanje na mjesto pružanja usluge i natrag se nadoknađuju dodatkom na sat koji se zaračunava dodatno na vrijeme tumačenja i nazočnosti. Nastali troškovi u službene svrhe (troškovi prijevoza, hotela i prehrane itd.) idu na teret nalogodavca. Mjesto stanovanja tumača je mjesto početka putovanja i kraja putovanja ukoliko se ne dogovori neko drugo mjesto.

b) Termini
Termini za pružanje usluga tumačenja se moraju jasno usuglasiti. Adria Sprachenservice jamči striktno pridržavanje termina, osim u slučajevima više sile, u koje se ubrajaju eventualni gubitak internetske veze ili druge tehničke poteškoće koje se ne mogu izbjeći. Isporučivanje prevedenih tekstova će uslijediti u terminu koji će dogovoriti između klijenta i Adria Sprachenservice a koji se smije prekoračiti samo u iznimnim slučajevima, kako se ne bi ugrozila/narušila kvaliteta. Isporuka klijentu vrijedi u onom trenutku kao izvršena u kojem je Adria Sprachenservice klijentu poslao ili predao posao (osobno uručivanje, datum otpremanja prema protokolu o slanju maila, poštanski štambilj).

c) Uvjeti plaćanja
Računi Adria Sprachenservice se imaju platiti u roku od 14 dana nakon primitka. Pod određenim uvjetima se treba platiti akontacija vjerovatnog/predvidljivog iznosa računa; a to naravno isključivo uz dogovor. Ako se prekorači rok plaćanja, tada je Adria Sprachenservice ovlašten na iznos računa obračunati kamate u iznosu koje su uobičajene u banci kao i eventaualne troškove naplate ako do njih dođe. Ako se u osobitim slučajevima pojave dodatni izdatci, koji su nužni za ispunjenje naloga tada se oni uključuju u račun dodatno uz dogovoreni honorar. Adria Sprachenservice zadržava sebi pravo da u pojedinim slučajevima isporuku posla poveže s prethodnim podmirivanjem računa.

8. Zadržavanje vlasništva
Sve do podmirenja cjelokupnih nastalih računa prijevod je isključivo vlasništvo Adria Sprachenservice, autorsko pravo ostaje kod Adria Sprachenservice i klijent nema nikakvo pravo korištenja.

9. Jamstvo i isključenje jamstva
Dajemo garanciju za sadržajne, ortografske kao i gramatički korektne prijevode tekstova. Ako nalogodavac unatoč tome primijeti neki nedostatak u prijevodu, obavezan je prijaviti taj nedostatak uredu Adria Sprachenservice u roku od 14 dana. Nakon isteka tog roka tekst vrijedi kao prihvaćen i akceptiran; svako daljnje jamstvo je isključeno.

Nakon što primi prijavu o neispravnosti Adria Sprachenservice ima prije svega pravo na naknadne ispravke, ako one ne dovedu do željenog rezultata potom i na drugu doradu. Tek tada klijent ima pravo na smanjenje cijene nakon reklamacije to jest raskid ugovora. U načelu preuzimamo jamstvo isključivo za previdivu štetu, koja tipično nastupi u ovakvim slučajevima i u visini vrijednosti naloga (cijena za prijevod). Od jamstva su isključene greške ili neispravnosti u prijevodu, koje su nastale propustima klijenta kao što slučaj da se za potrebe prevođenja ne stave na raspolaganje specijalni rječnici, ako se ne daju na znanje informacija u pogledu točnog određenja svrhe prijevoda, kada se za prevođenje ne osigura/podnese besprijekorno čitljivi izvorni tekst itd.

Ako klijent napravi propust i ne upozori na činjenicu, da je prijevod namijenje za objavljivanje, tada se isključuje svako jamstvo za eventualne nužne nove prijevode, prilagođavanja zahtjevima dotične kulturne regije kao i gubitak imidža koji bi nastupio.

Ako klijent propusti i ne upozori na činjenicu, da je prijevod namijenjen za tiskanje ili propusti ili odbije i ne stavi nam na raspolaganje posljednju verziju prije davanja naloga za tiskanje kako bismo ponovo izvršili provjeru i korekciju i dali dozvolu za tiskanje tada Adria Sprachenservice ne preuzima nikavo jamstvo za greške koje mogu eventualno nastupiti. U slučaju povrede autorskih prava kao i u slučaju

postavljanja zahtjeva trećih stranaka onda klijent oslobađa Adria Sprachenservice od svakog jamstva. Nadalje je jamstvo isključeno ako se neki prijevod elektroničkim putem prenese s greškom ili nepotpuno ili se izgubi ili ošteti tijekom transporta na neelektroničkom putu. U svakom slučaju je jamstvo Adria Sprachenservice za neposredne štete koje su dokazano nastale uslijed prevodilačke greške do maksimalnog iznosa od 50.000,- € za pojedinačni slučaj. Rok zastare zahtjeva iznosi jednu godinu. On počinje s preuzimanjem.

10. Opomene / prigovori i linkovi
Unatoč brižljivoj kontroli sadržaja ne preuzimamo nikakvo jamstvo za sadržaje eksternih linkova. Za sadržaj stranica na koje vode linkovi odgovorni su isključivo njihovi operateri.

11. Odustajanje od ugovora
Odustajanje od ugovora je moguće isključivo u onim slučajevima u kojima je rok za isporuku prekoračen u neprimjerenom obujmu, ili ako je klijent postavio primjereni naknadni rok, kojeg se iznova nije pridržavalo ili u slučajevima kada je posao izvršen na nekvalitetan način, ako se u tri navrata naknadno ispravljalo i ako nije moguće smanjenje cijene po reklamaciji. Odustajanje od ugovora je samo onda važeće ako se uredu Adria Sprachenservice podnese u pisanom obliku.

Ako nalogodavac otkaže ugovor iz drugih razloga koji su njemu važni onda Adria Sprachenservice ima pravo na naknadu štete za izgubljenu dobit u visini kompletne vrijednosti naloga.

12. Pravo i nadležnost suda
Cjelokupne poslovne veze između Adria Sprachenservice i njegovoh klijenata podliježu njemačkom pravu i isključena je primjena međunarodnog prava. Za obje ugovorne strane kao nadležni sud važi Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern.

13. Djelotvornost
Ukoliko je jedna ili više odredbi nedjelotvorna, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Ako se između Adria Sprachenservice i klijenta prilikom sklapanja ugovora dogovore posebne pogodbe, koje odstupaju od dijelova Općih uvjeta poslovanja /AGB/, onda odredbe Općih uvjeta poslovanja / AGB / na koje se to ne odnosi zadržavaju njihovu valjanost.

ADRIA Sprachenservice, Mecklenburgstraße 81, 19053 Schwerin stanje: 20.06.2016.

Zainteresirani?

Pošaljite nam e-mail s Vašim zahtjevom. Rado ćemo Vam pomoći.
Saznajte više